UK
back Back
Services
back Back
Insights
back Back
About us

Våre rådgivere

 
 

På vårt kontor i Oslo møter du rådgivere med bred og mangeårig erfaring innenfor samfunnsanalyse. Vår faglige intergritet og kompetanse bidrar med verdifull innsikt og gir våre kunder det grunnlaget de trenger for å kunne løse de samfunnsutfordringene vi står ovenfor. 

Roar_Hind_500x500

Roar Hind

Daglig leder og seniorrådgiver

Foruten å lede avdelingen, består Roars arbeidsoppgaver i å gjennomføre evalueringsprosjekter (område-/programevalueringer), holdnings- og atferdsundersøkelser med sikte på å vurdere drivere for endring/påvirkning av atferd og derav best mulig virkemiddelbruk mot ulike befolkningssegmenter, videre gjennomføre og rapportere bruker- og omdømmeundersøkelser, kampanjeevalueringer og virksomhetsgjennomganger med søkelys på ledelse, internkommunikasjon, organisering, styring med mer.  Roar har spisskompetanse innenfor området forskningsmetode (valg av metoder, utvalgsarbeid, spørreskjemametodikk og prosjektledelse/
prosessbistand). Roar har vært prosjektleder for mange intern-administrative prosjekter i statlig regi, ledet prosessarbeid med Workshops, arbeids- og referansegrupper, samt holdt en rekke presentasjoner på konferanser og i ledermøter. Roar er utdannet statsviter fra UiO i 1985.

Ole_Fredrik_Ugland_500x500

Ole Fredrik Ugland

Seniorrådgiver og forskningsleder på Politikk og velgeratferd

Ole Fr. Ugland (1960) er forskningsleder i Verian. Han er statsviter (Cand. Polit.) fra UiO 1988. Ugland er ansvarlig for Verians politikk- og valgmålinger. Han har ansvar for prosjektledelse og forskningsoppdrag, inkludert prosjektdesign, implementering og rapportering. Han har spesialisering i strategisk rådgivning knyttet til innsamling og analyse av kvantitativ register- og utvalgsinformasjon, inklusive levekårsundersøkelser og politiske analyser, samt implementering av forskningsbaserte undersøkelser med komplekse undersøkelsesdesign

Thomas_Karterud_500x500

Thomas Karterud

Seniorrådgiver og ansvarlig for atferd og kommunikasjon

Thomas er en svært allsidig konsulent med erfaring fra et bredt spekter av fagdisipliner- og forretningsområder innen offentlig forvaltning og privat næringsliv. Han har et spesielt fagansvar for våre undersøkelser knyttet til atferdsendring og kommunikasjon, og bygger sin kompetanse på en portefølje av undersøkelser som blant annet omfatter studier av vekstpotensial innen kollektivtrafikk, kartlegginger av befolkningen og næringslivets økonomiske forventninger, studier av utbredelsen av antisemittisme og muslimfiendtlighet i Norge, holdninger til nasjonale minoriteter, holdninger til klimaendringer, analyse av potensial for vekst i etterspørselen etter tjenester knyttet til sirkulærøkonomi, og en lang rekke omdømmeundesøkelser, bruker- og kundetilfredshetsundersøkelser, merkevare- og posisjoneringsundersøkelser, brukertester, effektmålinger, og feltarbeid for en rekke forsknings- og utredningsoppdrag. Thomas er samfunnsøkonom fra NTNU og UIO, har tidligere jobbet med forvaltningsrevisjon i Riksrevisjonen.

Marit_Gjølstad_500x500

Marit Gjølstad

Senior prosjektleder

Marit har jobbet i Norsk Gallup/TNS/Kantar/Verian siden 1986 og har lang erfaring med prosjektledelse for noen av de største og mest komplekse prosjektene Kantar har gjennomført innenfor sektorene bank og samferdsel. Marit er nå ansvarlig for prosjekter som gjennomføres for Institutt for samfunnsforskning, Norges miljø-og biovitenskapelige universitet NMBU, Universitetet i Bergen m.fl.. Marit er utdannet med cand.mag. fra UiO, med statsvitenskap, nordisk og historie i fagkretsen. Hun har i tillegg et diplomstudium i samfunnsplanlegging fra Oppland distriktshøyskole.

Erlend_Espedal_500x500

Erlend Espedal

Seniorrådgiver

Erlend har jobbet i selskapet siden 2004 og har jobbet innenfor en stor bredde selskaper både innen offentlig og privat sektor. Espedal har jobber både med kvalitative dybdeintervju og kvantitative analyser. Erlend har også vært ansvarlig for KSindeks - Norges største kundeservicemåling i 11 år. Erlend er ansvarlig for vår syndikerte omdømmemåling, hvor over 40 selskapers omdømme måles hvert år. Innenfor offentlige virksomheter har Espedal jobbet både med departementer, kommuner og frivillige organisasjoner. Espedal er svært engasjert innen områdene teknologi og rapportering, og assisterer mange kunder og samarbeidspartnere innen området. Espedal har en Master of Science innen Management and New Technology fra Nederland og Frankrike.

Kamila_Grøholt_500x500

Kamila Angelika Hynek

Seniorrådgiver

Kamila har jobbet hos Verian siden februar 2023. Hun har en doktorgrad i helsevitenskap fra OsloMet med spesialisering innen psykiske lidelser blant innvandrerkvinner. Videre har Kamila en mastergrad i folkehelsevitenskap fra NMBU og bachelorgrad i samfunnsernæring fra HiOA. Kamila har tidligere jobbet på NOVA (2017-2018), OsloMet (2018-2019) og Folkehelseinstituttet (2019-2023). Gjennom studiene og arbeidet ved ulike offentlige institusjoner innen forskning og utvikling har Kamila opparbeidet seg kompetanse både innen kvantitativ og kvalitativ forskningsmetode. Kamila har kompetanse innen spørreskjemautvikling, databearbeiding, analyse og rapportering.

Dina_Heider_500x500

Dina Heider Hov

Rådgiver

Dina jobber som rådgiver og har jobbet i Verian siden november 2021. Hun har en bachelor og en master i Statsvitenskap fra Universitetet i Oslo. Dina har tidligere jobbet på Institutt for samfunnsforskning (2016-2019) og Folkehelseinstituttet (2019-2021). Dina har både kvantitativ og kvalitativ forskningskompetanse. Hun har mange års erfaring med utarbeiding av surveyundersøkelser, innhenting- og analysering av data. Hun jobber i dag med kunder som bla. OsloMet, Nova, Folkehelseinstituttet, Forsvarets mediesenter og andre interesseorganisasjoner.

Mathilde_Horvei_500x500

Mathilde Horvei

Rådgiver

Mathilde er utdannet sosiolog med spesialisering innenfor levekår og sosial ulikhet i befolkningen. Hun har jobbet i Verian siden august 2022 hvor hun har vært prosjektleder for blant annet Arbeidstilsynet (Kunnskap og holdninger til HMS blant norske virksomheter), Tromsø Kommune (Boligpreferanseundersøkelse) og Innlandet Fylkeskommune (Innbyggerundersøkelse Innlandstrafikk 2022). Gjennom studier og jobb har hun opparbeidet seg kompetanse innenfor dokumentanalyse, spørreskjemametodikk, samt rapportering og analysering av data ved bruk av varierte statistiske metoder. Mathilde har tidligere jobbet som vitenskapelig assistent i forskningsprosjektet Pioneered ved Høgskolen på Vestlandet og som veiler i NAV for personer som mottar arbeidsavklaringspenger.

Tuva_Bjerkebakke_500x500

Tuva Bjerkebakke

Rådgiver

Tuva Bjerkebakke har arbeidet i Verian fra august 2022. Tuva har en mastergrad i statsvitenskap fra NTNU og arbeidserfaring som innholdsprodusent fra elektrokjeden ELON og seminarleder fra NTNU. Gjennom studier og jobb har Tuva opparbeidet seg kompetanse på kvantitativ metode, og har arbeidet med store nasjonale og internasjonale spørreundersøkelser, slik som European Social Survey (ESS) og Norsk Medborgerpanel. Hun har særlig spesialisert seg på politisk atferd, politiske holdninger, politiske partier, mediebruk og mediepåvirkning, og har gode analyse-, drøftings- og presentasjonsferdigheter. Som seminarleder ved Institutt for Sosiologi og Statsvitenskap ved NTNU (2021-2022) har Tuva erfaring med veiledning av studenter og undervisning i metoden kvantitativ innholdsanalyse, som hun også kjenner godt fra bachelorgrad-arbeidet. Arbeidet som innholdsprodusent for ELON (2016-2020) har resultert i gode tekstbehandlings- og presentasjonsferdigheter. Noen utvalgte prosjekter: 2022: ProTrust – yrker og status, OsloMet 2022: Medlemsundersøkelse, Virke 2022: Brukerundersøkelse i befolkningen og blant bedrifter, Tolletaten 2022: Befolkningskartlegging av holdninger til vindkraft, NTNU 2022: Småbarn og medier, Medietilsynet 2022: Interessentundersøkelsen, Norges Forskningsråd 2022: Mediebruk og

Marie_Christine_Boilard_Sogge2_500x500

Marie Christine Boilard Sogge

Seniorrådgiver, Politkkutforming og evaluering

Marie Christine er seniorrådgiver og personvernansvarlig hos Verian siden mars 2023. Hun har en doktorgrad i statsvitenskap fra University of Jyväskylä (2019) og er styremedlem i Norsk evalueringsforening. Hun har tidligere arbeidet som seniorrådgiver i NOKUTs avdeling for evaluering og analyse og har flere års erfaring med analyse, utredning og prosjektledelse innenfor utdanningssektoren. Marie Christine har sterke analytiske evner, bred kompetanse innen evalueringsmetodikk og stort engasjement for evalueringsfeltet i Norge. Hun har lang erfaring fra utdanningssektoren og dyp interesse for og kompetanse innen utdannings- og kompetansepolitikk. Hun besitter spisskompetanse innen utvikling av evalueringsmetoder og -design, og har jobbet mye med både kvalitative og kvantitative metoder og kombinasjonen av dem.

Hva skjer hos oss

Abonner  nyhetsbrevet vårt for å holde deg oppdatert.

Meld deg på nyhetsbrevet fra Verian, og hold deg oppdatert om våre siste prosjekter, funn og arrangementer.

Du kan melde deg av nyhetsbrevet når som helst.